LegaWettelijke vermeldingen

De uitgever, de onderneming PiLeJe, verbindt er zich toe de geldende wetgeving omtrent het oprichten van een website en de ermee verbonden activiteiten te respecteren.

De site www.pileje.nl richt zich tot het grote publiek.

Wettelijke vermeldingen :
De site www.pileje.nl wordt volledig beheerd door de onderneming PILEJE.
 
PILEJE BENELUX, Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 62 000€, ingeschreven in het Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nr. 0823 058 163.

Hoofdzetel : Schermutselingstraat, 1 – 7700 MOESKROEN – België

Telefoon : 0032 15 305 678
E-mail : info-benelux@pileje.com


• Directeur publicatie : M. David Wambacq
• Huisvesting : SARL NETBENEFIT - GROUP NBT - Green Side - 400 Avenue Roumanille - BP 296 - 06906 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX (France) - Tél 04 97 212 212

Intellectuele eigendom :

De website van PILEJE is een creatie van de geest die beschermd wordt door het intellectueel eigendomsrecht. De site en alle onderdelen ervan (zoals de merken, logo’s, teksten, foto’s, databanken...) zijn exclusief eigendom van PILEJE.
 
Elke vorm van vermenigvuldiging, hetzij gedeeltelijk hetzij geheel, van deze site of van een onderdeel ervan is enkel toegestaan voor persoonlijk gebruik. Elke vorm van vermenigvuldiging, hetzij gedeeltelijk hetzij geheel, van deze site of van een onderdeel ervan, op welke drager en onder welke vorm dan ook, voor andere doeleinden, waaronder commerciële, zonder uitdrukkelijke toestemming van de onderneming PILEJE, is verboden en zal beschouwd worden als namaak en strafrechtelijk worden vervolgd.
 
Hetzelfde geldt voor de databanken op deze website die beschermd worden door de bepalingen vermeld in de wet van 1 juli 1998 houdende omzetting in de wet i.v.m. het intellectuele eigendom van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 inzake de juridische bescherming van databanken.
 
De merken en logo’s die vermeld worden op de site zijn gedeponeerde handelsmerken (al dan niet een gecombineerd woord-beeldmerk). De afbeeldingen op deze site worden bovendien beschermd door het auteursrecht. Elke vorm van vermenigvuldiging, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, van deze afbeeldingen, merken of logo’s, op basis van onderdelen van deze website, is slechts toegestaan mits uitdrukkelijke, schriftelijke goedkeuring vanwege de onderneming PILEJE in de zin van artikel L 713-2 van de Code i.v.m het intellectuele eigendom.

Persoonlijke levenssfeer :

Ons bedrijf is vastbesloten om te voldoen aan de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze regels zorgen ervoor dat uw gegevens worden verwerkt op een transparante manier in overeenstemming met deze bepalingen.

1. Cookies en gegevens die opgeslagen worden tijdens het bezoek :
Een cookie is een bestandje dat de server van de site die u bezoekt wegschrijft naar uw harde schijf en waarin hij bepaalde informatie opslaat. De cookie dient hoofdzakelijk om u tijdens uw volgende bezoek aan de website beter van dienst te kunnen zijn en de pagina’s die u bezoekt te personaliseren.


U kunt zonder enig risico onze cookies aanvaarden. Wij bewaren immers geen persoonlijke gegevens van u zonder u hiervan vooraf op de hoogte te brengen. De gegevens die u invoert, worden enkel opgeslagen met de bedoeling u het gevraagde product of de gevraagde dienst te kunnen aanbieden.


U kunt deze functie echter uitschakelen. In dat geval zullen de pagina’s tijdens uw volgende bezoek niet gepersonaliseerd worden.
Om de cookies uit te schakelen, dient u de instellingen van uw browser (Internet Explorer) te wijzigen. Daartoe selecteert u in het menu :
• Extra
• Internetopties
• Privacy : u kunt de schuifknop instellen om te bepalen welke cookies op uw computer geïnstalleerd worden.

2. De gegevens die opgeslagen worden op onze site :
Wij vragen u enkele persoonlijke gegevens zoals uw naam, voornaam, adres ... om uw informatieaanvraag of uw bestelling te kunnen verwerken. Bepaalde gegevens zijn noodzakelijk om uw aanvraag te kunnen verwerken, andere stellen ons in staat om u beter te leren kennen en ons aanbod af te stellen op uw noden. Daar waar u om persoonlijke gegevens wordt verzocht, vermelden wij telkens of deze gegevens verplicht zijn of facultatief, en wat de eventuele gevolgen zijn wanneer u ze niet invult.
 
3. Commerciële voorstellen :
Wij houden ons het recht voor u speciale aanbiedingen of diensten voor te stellen via e-mail of per post, behoudens tegenbericht. Als u onze speciale aanbiedingen of diensten niet wenst te ontvangen, kunt u ons een bericht sturen met vermelding van uw naam, voornaam en adres :
- per gewone post : PILEJE BENELUX - Schermutselingstraat, 1 - 7700 MOESKROEN – BELGIE
- of per e-mail : info-benelux@pileje.com

4. Verstrekken van uw contactgegevens aan derden :
Wij kunnen uw contactgegevens, met uitzondering van uw e-mailadres, aan onze partners verstrekken. U heeft de mogelijkheid u hier tegen verzetten door de hiertoe voorziene vakjes aan te duiden op het ogenblik dat u uw contactgegevens invoert of door ons te schrijven op het hierboven vermelde adres.

5. Recht op toegang tot en aanpassing van uw persoonlijke gegevens :
Volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht op toegang, correctie en verwijdering van gegevens met betrekking tot uw persoon. Als u dit recht uit te oefenen, stuur ons een brief met bewijs van uw identiteit naar het volgende adres : PILEJE BENELUX - Schermutselingstraatj, 1 - 7700 Moeskroen - België